Kantoorvilla Het Hoogeland
Museumlaan 2, 3581 HK Utrecht
e john@molenaarmarks.nl
t 0031 (0)6 130 76 467

Cases uit onze praktijk

 • Het adviseren van bestuurders (uitvoerend of niet uitvoerend) en commissarissen bij ‘board room’ geschillen of dilemma’s met een juridische dimensie.
 • Het opstellen en adviseren bij vennootschapsrechtelijke besluitvorming bij Nederlandse dochtervennootschappen van diverse internationaal concerns in de farmaceutische industrie.
 • De aanpassing van de vennootschapsrechtelijke inrichting van een projectontwikkelingsconcern en het treffen van maatregelen ter voorkoming van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
 • Het bijstaan van koper of verkopers bij de aan- of verkoop van ondernemingen. In dit kader hebben we onder meer kopers begeleid bij de koop van een aanbieder in groene energie, en verkopers begeleid bij de verkoop van een recyclingbedrijf.
 • Bijstaan van een wereldwijd opererende fabrikant van aluminium blikjes bij de oprichting van hun vestiging in Nederland en bij het opstellen en uitonderhandelen van commerciële contracten met toeleveranciers en afnemers.
 • Het optuigen en ontvlechten van samenwerkingsverbanden binnen kapitaalvennootschappen, personenvennootschappen of anderszins vormgegeven joint ventures.
 • Het structuren van beleggingen in ondernemingen en projecten op het gebied van vastgoed, schepen, film, groene energie of bosbouw, waaronder de opstelling van de daarvoor vereiste overeenkomsten en vennootschappelijke documenten.
 • Het ontwikkelen van producten op het gebied van kredietverlening, factoring; en emissies op de onderhandse kapitaalmarkt, waaronder crowdfunding; de opstelling van de daarvoor vereiste overeenkomsten en het juridisch redigeren van de daarbij van toepassing zijnde informatiedocumenten.
 • Het adviseren en procederen over ondernemingsbeleid. Vooral ten aanzien van geschillen in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.
 • Krachtens benoeming door de Ondernemingskamer het onderzoeken of besturen van ondernemingen die onderwerp zijn van een enquêteprocedure, waaronder op het gebied van detachering, groene energie, hotellerie, constructie, ICT, reclame of scheepsreparatie.
 • Behandeling van procedures bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening en het adviseren en procederen over teleurstellend beleggingen vanwege gebrek aan territoriale, product of sector spreiding; het veronachtzamen van het ‘ken uw cliënt’ beginsel, waaronder door beleggingen in voor de desbetreffende cliënt onverantwoorde risicovolle effecten; en het uitvoeren van beleggingen die niet stroken met het afgesproken beleggingsbeleid.
 • Advieswerkzaamheden, in opdracht van een vermogensbeheerder/beheerder van beleggingsfondsen, in het kader van de implementatie van MiFID II regelgeving.
 • Het opstellen van beheer en adviescontracten en introductie van een verbonden agent voor een beleggingsonderneming.
 • Advisering over de voorwaarden van markttoetreding onder de Wet op het financiële toezicht zoals de prospectuseisen, vergunningvoorwaarden en de reikwijdte van wettelijke uitzonderingen en vrijstellingen van toezicht zoals dat door de AFM en DNB wordt uitgeoefend.